Туристически информационен център

Български
Руский
English
Deutsch
Portuguese
Italiano
Français
Română
Español
Eλληνικά
Türkçe
Polski
日本語
中國

Събития от културния календар на Хасково за 2018 година

1.      Фестивал за български хора и танци „Хайдушка софра“ - 24-25 март 2018

Festival for Bulgarian Traditional Dances "Haidouk’s Table" - March 24-25, 2018

 

-          Фестивалът се провежда в началото на пролетта, в два дни изпълнени с много музика и народни танци. Идеята на събитието е да запази и популяризира уникалната палитра на българските фолклорни танци. Фестивалът няма конкурсен характер, награди и сертификати получават всички участници.  Организира се от клуб за български народни танци „Фъртуните на Мишо“ със съдействието на община Хасково.

 

-          The festival is held in the beginning of spring and the two days are full of music and folk dances. The idea of ​​the event is to preserve and popularize the unique palette of Bulgarian folk dances. The festival has no competitive character; all participants receive awards and certificates. It is organized by a club for Bulgarian folk dances "Misho’s Furtunes" with the cooperation of Haskovo Municipality.

 

 

2.      Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ - 18-20 април 2018

National Competition for Debut Literature "Southern Spring"- 18-20 April 2018

 

-          Конкурсът е създаден през 1973 г. и събира млади писатели от цяла България. Те представят своите дебютни творби в областта на поезията, прозата, литературната критика и киносценария. Победителите получават бронзова статуетка „Пегас“ – символ на конкурса. Община Хасково връчва награда за цялостен принос в областта на литературата и изкуството на името на родения в града първи български книгоиздател – Александър Паскалев. Литературните дни са съпроводени от множество събития и базар на книгата.

 

-          The competition, created in 1973, brings together talented young writers from all over Bulgaria. They present their debut works in the field of poetry, prose, literary criticism and cinema screenplay. The winners are awarded with a bronze statue “Pegasus”- symbol of the competition. Haskovo Municipality awards a prize for a complete contribution in the field of literature and art in the name of the first Bulgarian book publisher Alexander Paskalev, born in the city. The literary days are accompanied by a number of events and a book bazaar.

 

 

3.      Фестивал на камерния танц  - 5-6 май 2018

Chamber Dance Festival

 

-          През 2003 година Хасково става домакин на Фестивал на камерния танц, организиран от ОП „Младежки център“, с подкрепата на Община Хасково. Стотици танцьори показват уникалност и талант в танцовото изкуство. Фестивалът е единствено  по рода си състезание за камерен танц,  подчинено на задължителното наличие на тема или сюжет на танца. Конкурсът мотивира хореографите да творят и създават нови творби.

-          Since 2003 Haskovo has hosted a Chamber Dance Festival, organized by the Municipal Enterprise "Youth Center", with the support of Haskovo Municipality. Hundreds of dancers show uniqueness and talent in the dance art. The festival is a unique chamber dance competition, conforming to the mandatory presence of a dance theme or a plot. The competition motivates the choreographers to create new works.

 

4.      Национален събор на Народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“ - 19 май 2018

National Fair of Folk Art "Pretty Thrace Sings and Dances" - May 19, 2018

 

-          Традиционният събор „Китна Тракия пее и танцува“ се провежда вече над 50 години, запазвайки автентичното българско фолклорно изкуство. Ежегодно в събора участват както любителски фолклорни колективи, така и индивидуални изпълнители от цялата страна, които представят своето танцово, словесно и музикално творчество. Фестивалът е с конкурсен характер. Във всяка категория Община Хасково присъжда златно, сребърно и бронзово отличие.

 

-          The traditional fair "Pretty Thrace Sings and Dances" has been held for over 50 years, preserving the authentic Bulgarian folklore art. Each year, the participants are both amateur folk groups and individual performers from all over the country who present their dance, verbal and musical creative works. The festival has a competitive character. In each category, Haskovo Municipality awards gold, silver and bronze prizes.

 

5.      Национален фестивал „С песните на Ари“  - 9-10 юни 2018

National Festival "With Ari's Songs" - 9-10 June 2018

 

-          Националният конкурс на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“, посветен на големия български тенор Аспарух Лешников – Ари, се провежда в началото на юни. В него участват състави, дуети и индивидуални изпълнители на стари градски песни. В конкурса се раздават награди в различни категории. Фестивалът се организира от община Хасково, читалище “Заря” и Регионалнен исторически музей.

 

-          The national competition for old city songs and popular tunes "Ari’s Songs", dedicated to the great Bulgarian tenor Asparuh Leshnikov - Ari, is held in early June. It features groups, duets and individual performers of old city songs. Prizes are awarded for different categories. The festival is organized by Haskovo Municipality, the Community Center “Zarya” and the Regional Museum of History.

 

6.      Театрални празници "Театър, обичам те" -    11-17 юни 2018

Theatrical Feasts "Theater, I Love You"

 

 

-          Театрални празници "Театър, обичам те!“ се провеждат през месец юни. Организатори на събитието са ДKT „Иван Димов“ и Община Хасково, с подкрепата на Министерството на културата. Идеята е да се приобщи широката публика към различни видове сценично изкуство, като се представят хитови спектакли, модерни постановки, танцов театър, пантомима, магическо шоу, уличен театър. Гостуват популярни актьори и се дава поле за изява на млади творци.

 

-          Theater Feasts "Theater, I Love You!" are held in June. The organizers of the event are the State Drama and Puppet Theater "Ivan Dimov" and Haskovo Municipality with the support of the Ministry of Culture. The idea is to involve the audience in different types of stage art, by presenting popular spectacles, modern performances, dance theater, pantomime, magic show, street theater. Popular actors and young artists find the perfect field for their performances.

 

7.      Международен танцов фестивал "Вълшебен свят"- 15-17 юни 2018

International Dance Festival "Magic World"- 15-17 June 2018

 

-          "Вълшебен свят" е утвърден фестивал с конкурсен характер, участниците се оценяват от международно жури. Провежда се през месец юни и събира участници от различни страни по света. Целта на конкурса е да развие и популяризира разнообразни танцови стилове като класически балет, мажоретни танци, бели денс, етно, боливуд, латино щоу, хип хоп, акро денс, танцово шоу, модерн и джаз, да допринесе за обмяната на творческа информация и развитие на постиженията в стила.

 

-          "Magic World" is a well-established festival with competitive character. The participants are assessed by an international jury. It is held in June and gathers participants from different countries around the world. The aim of the competition is to develop and make popular a variety of dance styles such as classical ballet, cheerleading, belly dance, ethno, bollywood, latino style, hip hop, acro dance, dance show, modern and jazz, to contribute to the exchange of creative information and to develop the style achievements.

 

8.      Хасково Рок Фест - 29- 30 юни 2018

Haskovo Rock Fest

 

-          Хасково Рок Фест се организира в началото на есента и е едно от дългоочакваните събития за хасковлии. В него се канят най-добрите групи от цяла България, а също така се дава възможност за изява на местни рок и метъл банди. Хасково Рок Фест е най-младият фестивал в града. Проведен за пръв път през 2016 година, той бързо заема своето заслужено място сред провежданите ежегодни събития от културния календар на община Хасково.

 

-          Haskovo Rock Fest is organized in the beginning of autumn and is one of the long-awaited events for the people of Haskovo. It invites the best groups from all over Bulgaria, and also gives the opportunity to local rock and metal bands to perform. Haskovo Rock Fest is the youngest festival in the city. Held for the first time in 2016, it quickly took its deserved place among the annual events from the cultural calendar of Haskovo Municipality.

 

 

9.      Тържества по случай 8-ми септември - Ден на Хасково

Feasts on the Occasion of 8th September  – the Day of Haskovo

 

-          В деня на Рождество Богородично – 8-ми септември, Хасково чества своя празник. Всяка година в дните около тази дата, в Хасково се провеждат множество културни събития, спортни и детски прояви, изложби, концерти и други под егидата на общината. В рамките на празниците градът се превръща в пъстроцветен център, изпълнен с разнообразни събития и тържества, които всеки ден започват от сутринта и приключват вечер.

 

-          On the Day of Nativity, 8th September, Haskovo celebrates its holiday. Every year, during the days around this date, many cultural, sports and children events, exhibitions, concerts and others are held in Haskovo under the auspices of the Municipality. During the feasts, the city turns into a colorful center filled with various events and celebrations that start every day from the morning and end in the evening.

 

10.  Джаз фестивал Хасково/ Haskovo Jazz Fest - 24-29 септември 2018

 

-          Първото издание на фестивала Haskovo Jazz е през 1997 година. Форумът се провежда ежегодно в края на септември и вече се е наложил като един от авторитетните национални джаз фестивали с участие на утвърдени музиканти от цял свят. Фестивалът се провежда с подкрепата на много чуждестранни културни институти. В съпътстващите прояви се представят литературни произведения, творби на изобразителното изкуство, открити уроци, лектории, филми и други.

 

-          The first edition of Haskovo Jazz Festival was in 1997. The forum is held annually in the end of September and has already become one of the most prestigious national jazz festivals with the participation of well-known musicians from around the world. The festival is held with the support of many foreign cultural institutions. The accompanying events present literary works, works of fine arts, open lessons, lectures, films and others.

 

11.  Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ - 19-21 октомври 2018

Musical Days "Prof. Nedyalka Simeonova" - 19-21 October 2018

 

-          Десетилетия след началото си през 1971 година Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ продължава да бъде едно от най-значимите културни събития в града. Фестивалът носи името на световноизвестната българска цигуларка, родена в Хасково. В рамките на музикалните дни се организират концерти на популярни симфонични оркестри, солисти и музиканти. Паралелно с тях се провежда конкурс за млади цигулари, утвърден като престижна международна проява.

 

-          Decades after its beginning in 1971, the Musical Days "Prof. Nedyalka Simeonova" continue to be one of the most significant cultural events in Haskovo. The festival bears the name of the world-famous Bulgarian violinist born in Haskovo. During the musical days, concerts of popular symphonic orchestras, soloists and musicians are organized. Parallel to the festival, there is a competition for young violinists that has already established as a prestigious international event.

Едноминутни филми
Новини и събития
online shop